Stimate colaborator,

 Conform noul Regulament General privind Protecția Datelor (GDPR) va informam ca datorita colaborarii din trecut, figurati in baza noastra de date.

SC ZEUGMA LOGISTIC SRL  nu îți va cere niciodată mai mult de:

– o adresă de email pentru a fi în contact cu tine, pentru a-ți trimite notificări promoționale (oferte);

– nume/prenume ;

– numar de telefon;

– contul bancar al firmei

De altfel, chiar și în procesul de plasare de comandă nu îți vom solicita decât datele strict necesare din punct de vedere legal pentru a putea finaliza comanda.

Îți poți verifica și actualiza datele, poți oricând să oprești primirea de notificări promoționale sau chiar sa beneficiezi de „dreptul de a fi uitat” adresandu-te in scris Ofiterilor de Protectie Date (DPO) la adresele de email de mai jos:

office@zeugma.ro

SC ZEUGMA LOGISTIC SRL nu va instraina sau vinde datele personale ale clientilor sai catre alti terti.

Considerăm firesc să asigurăm prelucrarea sigură și onestă a tuturor datelor personale ale clienților noștri și recomandăm tuturor clienților să ia, alături de noi, măsurile necesare pentru a asigura compatibilitatea cu regulile GDPR.

Dorim să vă aducem la cunoştinţă că responsabilitatea noastră în relaţia cu dumneavoastră implică şi modul în care prelucrăm şi avem grijă de datele cu caracter personal. Astfel, începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date stipulate în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În calitate de Casa de Expeditii, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual şi legal. Temeiul prelucrării este constituit de contractul/comanda in vederea desfasurarii serviciului de transport marfa.

Pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu serviciile de transport marfa, aflate în legătură cu contractul/comanda şi/sau în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, există posibilitatea comunicării acestor date către personae externe dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează :

autorităţi şi instituţii publice, către instanţele de judecată, subcontractanti servicii transport, servicii de poştă, servicii de curierat,

. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare. Mai exact prelucrăm datele

personale în următoarele scopuri:

Ø Îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor ce decurg din contractul/comanda privind serviciile de transport marfa

Ø Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului

Ø Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

Ø Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice

Ø În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de

prelucrare:

o A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;

o Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

o Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

Ø prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;

Ø colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;

Ø adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

Ø exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;

Ø stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate

SC ZEUGMA LOGISTIC SRL se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale utilizatorilor/clienţilor săi măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul

unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

SC ZEUGMA LOGISTIC SRL încearcă prin toate mijloacele să monitorizeze şi să limiteze accesul angajaţilor săi direct la baza de date, dar nu este răspunzătoare pentru reaua intenţie a acestora sau sustragerea bazei de date de către aceştia în timpul programului, lucru considerat abuziv şi pentru care aceştia sunt pasibili de pedepse penale şi desfacerea contractului de muncă.

Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Mai jos, pe scurt, vă transpunem drepturile:

Ø Dreptul de acces înseamnă că fiecare persoană vizată are dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îi oferim acces la aceste date

precum și informații despre cum sunt prelucrate

Ø Dreptul la portabilitate se referă la faptul că persoana vizată poate primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator

Ø Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru

Ø Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte

Ø Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveţi dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-aţi retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneţi prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

O revocare se poate trimite, de ex., prin e-mail, la adresa office@zeugma.ro sau prin poștă la următoarea adresă:

ZEUGMA LOGISTIC SRL

Coordonator protecția datelor

Sibiu,Str Mitropoliei Nr 16-Romania

. Prelucrarea datelor înainte de revocare nu este afectată. Datele vor fi apoi utilizate doar pentru a dovedi o manipulare corectă a activității anterioare (de exemplu, documentația   consimțământului, livrarea anterioară a materialelor publicitare). Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea datelor procesate pe baza consimțământului până la revocare.

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

 

Cu stima

Sc ZEUGMA LOGISTIC SRL